Základní informace

Česká republika patří k zemím, v kterých doposud výuka hospodárné jízdy osobních vozidel není součástí uučebních osnov (pro získání řidičského oprávnění skupiny B). V řadě zemí Evorpské unie tomu však již je řadu let a výuka pravidel tzv. "ecodrivingu" je považována za základ moderní výuky, který (nejen) mladé řidiče učí, jak řídit s vyšší předvídavostí, za menší náklady a bezpečněji - prostě ve všech směrech inteligentněji.

Právě z tohoto důvodu vznikla mezinárodní iniciativa "ECOWILL", jejíž snahou je využít zkušeností zemí, v který je dnes výuka ecodrivingu běžná, standardizovat ji a současně ji rozšířit do dalších zemí Evropy za pomoci členů projektového konsorcia s cílem dosáhnout jednotných učebních postupů v budoucnu.

Tohoto cíle se snaží dosáhnout celkem patnáct organizací z 13 zemí Evropy. Kromě partnerů působících čistě na národní úrovni mezi ně patří i Evropská asociace autoškol (EFA) či Mezinárodní automobilová federace (FIA).

Projektové konsorcium se rozhodla podpořit ve společném úsilí Evropská komise poskytnutím finanční podpory z evropského programu IEE (Inteligentní Energie pro Evropu), jenž spadá pod Generální ředitelství pro energetiku.

Časové období trvání projektu: 

  • Začátek: 5/2010
  • Konec: 4/2013 

Hlavní cíle a aktivity projektu ECOWILL:

  • Definice společných standardů co do obsahu a formy výuky hospodárné jízdy jak pro budoucí školitele, tak i (budoucí) řidiče pro řízení OA
  • Příprava a certifikace školitelů na vedení výuky (pod vedením německé organizace DVR) v zemích zapojených do projektu na úrovni tzv. „level 1“ (pro základní výuku pro získání řidičského oprávnění skupiny B) a „level 2“ (pro výuku řidičů, kteří jsou již držiteli ŘO skupiny B) a jejich multiplikace
  • Organizace (dobrovolných) kurzů jako nadstavba výuky pro získání ŘO kat. B (dokud legislativa EU nepředepíše)
  • (Lobbying za) změnu Směrnice 2006/126/ES pro integraci výuky ecodrivingu do učebních osnov pro sk. B

Projektové konsorcium (a národní působnost projektu):

Mapa členů konsorcia ECOWILL

Obr. Mapa zobrazující země, které jsou přímo zapojeny do projektu ECOWILL

Plán na zavedení výuky v ČR:

  • 1. krok: Vytvořena síť kvalifikovaných a certifikovaných školitelů (DVR certifikovala v ČR 12 „master trainers“) tvořených instruktory autoškol příp. zkušební komisaři, kteří jsou kvalifikováni na výuku pro získání ŘO (tzv. úroveň 1) a pro sekundární výcvik řidičů OA (úroveň 2)
  • 2. krok: Pozornost zaměřena nejprve na krátké dobrovolné kurzy již pro držitele ŘO sk. B v daném formátu; důvod: V ČR povinná výuka zatím není, na novou legislativu (provázanou na EU), jež má zlepšit stav výuky u nás, se čeká..